Digitaal Najaarscongres

De vele gezichten van de mondhygiënist –
Aandachtsgebieden binnen de mondzorg

Programma & sprekers

Programma Digitaal Najaarscongres

Vrijdag 13 november 2020

 

13.30 uurOpening en welkom door dagvoorzitter Manon van Splunter-Schneider
13.40 uurRöntgendiagnostiek - Erwin Berkhout
14.10 uurPitch hoofdsponsor Colgate
14.20 uurDe kunst van elkaar begrijpen. Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de praktijk – Monique Heijman
14.50 uurPitch hoofdsponsor Oral-B
15.00 uurUitreiking NVM Oral-B Studieprijs
15.10 uurPAUZE
15.20 uurPitch hoofdsponsor Philips
15.30 uurRichtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk: van eenrichting tariefstructuur naar kompas voor kwalitatieve zorgverlening -
Sokratis Katsamakis
16.00 uurPitch hoofdsponsor Dentaid
16.10 uurEnergizer
16.20 uurPolyfarmacie voor de mondhygiënist – Gert-Jan van der Putten
16.50 uurPitch hoofdsponsor GSK
17.00 uurAfsluiting

 

Lezingen die je los zult ontvangen om achteraf te bekijken

  1. Vanwege de aanpassing in het hoofdprogramma kunnen wij nog niet zeggen welke lezing achteraf te bekijken is. Informatie hierover volgt later.
  2. Onderzoeksresultaten studiejaar 2019/2020 uitgelicht – Flitspresentaties door Jelyna Rutte, Marianne Penninkhof, Tess Wilkinson en duo Ilse Dijkstra en Mendy Wiersma

 

Meer weten over de sprekers en lezingen én de flitspresentaties? Lees hieronder meer of download het programmaboekje!

Sprekers en onderwerpen

Tess Wilkinson Flitspresentatie
Mendy Wiersma Flitspresentatie
Marianne Penninkhof Flitspresentatie
Jelyna Rutte Flitspresentatie
Ilse Dijkstra Flitspresentatie
Dewi van der Plas Presentatie flitspresentaties
Manon van Splunter-Schneider Dagvoorzitter
Gert Jan van der Putten Polyfarmacie voor de mondhygiënist
Monique Heijmans De kunst van elkaar begrijpen. Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de praktijk
Erwin Berkhout Röntgendiagnostiek
Sokratis Katsamakis Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk: van eenrichting tariefstructuur naar kompas voor kwalitatieve zorgverlening

Erwin Berkhout

Erwin Berkhout is tandarts en promoveerde in 2007 in de orale radiologie. Sinds 2013 is hij sectievoorzitter van de sectie Orale Radiologie van ACTA en in 2017 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent (associate professor). Op ACTA houdt Berkhout zich bezig met onderwijs, onderzoek en (radiodiagnostische) patiëntenzorg.

Berkhout is voorzitter van de  Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR) en voorzitter van de ‘Radiation Protection committee’ van de European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR). Hij was lid van de werkgroep die de KNMT praktijkrichtlijn Tandheelkundige Radiologie heeft opgesteld.

Daarnaast voert Berkhout een algemene tandartspraktijk in Loosdrecht.

Lezing Röntgendiagnostiek

Röntgenfoto’s zijn een belangrijk aanvullend diagnostisch hulpmiddel. Goede indicatie en interpretatie zijn van grote waarde voor het beleid en de behandeling van patiënten. Hieruit vloeit logischerwijs een verantwoordelijkheid voort voor de mondzorgverlener die röntgenfoto’s indiceert en de diagnostiek doet. Goede diagnostiek leidt tot correct beleid en indien nodig behandeling. Slechte diagnostiek daarentegen…

Het af en toe updaten van de diagnostische kennis is daarom aan te bevelen en dat is dan ook wat deze lezing beoogt. In de lezing zullen zowel diagnostische uitdagingen worden besproken als de randvoorwaarden die optimale diagnostiek mogelijk maken.

 

Monique Heijmans

Als senior onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische aandoeningen van het NIVEL leidt dr. Monique Heijmans een samenhangend programma rond zorg en zelfmanagement van chronisch zieken en mensen met langdurige gezondheidsproblemen. Het perspectief van patiënten staat daarbij steeds voorop. Heijmans onderzoek focust zich op de vraag hoe mensen met een chronische ziekte of andere langdurige gezondheidsproblemen omgaan met hun ziekte en beperkingen in het dagelijks leven en waarom het sommige mensen daarbij beter lukt om met die ziekte of beperking om te gaan dan anderen. Gezondheidsvaardigheden is daarbij één van de onderzoeksthema’s.

Lezing De kunst van elkaar begrijpen. Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de praktijk

Monique Heijmans legt in haar lezing het begrip lage gezondheidsvaardigheden uit: wat is het, hoe vaak komt het voor, hoe herken je het en wat zijn de gevolgen voor de patiënt? Ook gaat Heijmans in op hoe je als zorgverlener rekening kan houden met lage gezondheidsvaardigheden en zal zij praktische handvatten geven om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

 

Gert-Jan van der Putten

Gert-Jan van der Putten is opgeleid tot verpleeghuisarts, tegenwoordig specialist ouderengeneeskunde genoemd. Van der Putten is mede initiator en auteur van de Verenso Richtlijn Mondzorg voor Zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen uit 2007. Sinds 2006 is van der Putten verbonden als senior-onderzoeker aan de vakgroep Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen. In 2011 is hij gepromoveerd op het onderwerp Mondzorg bij (kwetsbare) ouderen. Verder is van der Putten lid van het Belgisch Nederlands Consortium Onderzoek Mondgezondheid bij Ouderen (BENECOMO). Hij heeft meegewerkt aan de KNMT Praktijkwijzer Ouderen en KNMT Richtlijn Huiselijk geweld (Ouderenmishandeling) en aan de KIMO Richtlijn Mondzorg aan huisgebonden ouderen.

Lezing Polyfarmacie voor de mondhygiënist

Polyfarmacie is het gelijktijdig gebruiken van meerdere verschillende geneesmiddelen. Van alle mensen die chronisch geneesmiddelen gebruiken, gebruikt 17% vijf of meer geneesmiddelen naast elkaar. De helft van deze polyfarmaciepatiënten is ouder dan 70 jaar. Geneesmiddelen kunnen bijwerkingen hebben die leiden tot het gebruik van andere geneesmiddelen ter vermindering of voorkoming van deze bijwerkingen. Een groot aantal geneesmiddelen hebben een negatieve invloed op de mondgezondheid. In deze lezing gaat dr. Gert-Jan van der Putten in op de orale bijwerkingen van geneesmiddelen en wat je als mondhygiënist hieraan kunt doen. Daarnaast geeft hij uitleg over de nieuwe KIMO richtlijn Mondzorg voor kwetsbare – zorgafhankelijke ouderen – Polyfarmacie.

 

Sokratis Katsamakis

Sokratis Katsamakis heeft zijn tandartsdiploma behaald aan de universiteit van Athene in 2000. In de periode 2005-2008 heeft hij het MSc programma Parodontologie op ACTA gevolgd en heeft deze cum laude afgerond. Nadien is hij werkzaam als Parodontoloog NVvP in verschillende verwijspraktijken voor parodontologie. De laatste zes jaar is hij verbonden aan de paro-praktijken in Amersfoort, Leiden, en Almere Haven. Katsamakis is sinds 2017 secretaris van de Sectie Parodontologen NVvP, lid van de commissie en één van de auteurs van de richtlijn Parodontologie in de algemene praktijk van de NVvP. Hij is ook initiatiefnemer hiervan en actief betrokken bij het samenwerkingstraject tussen de Parodontologen NVvP en de opleiding Mondzorgkunde van de HU.

Lezing Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk: van eenrichting tariefstructuur naar kompas voor kwalitatieve zorgverlening

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg, de wetenschap en de samenleving compliceren het blijven toepassen van het Paro-Protocol dat dateert uit 1998. Een groep clinici heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie een nieuwe klinische richtlijn Parodontologie geschreven voor de algemene praktijk. De doelstelling was een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde manier van tandheelkundig handelen voor het screenen, diagnosticeren en behandelen van parodontale problemen. De nieuwe richtlijn werkt de parodontale behandeling uit, van preventieve tot curatieve zorg. Ten opzichte van het Paro-Protocol van 1998 zijn in het hernieuwde protocol meer details en verschillende mogelijkheden met betrekking tot de behandelwijze en het kritisch evalueren van het behandelresultaat opgenomen. Dit reflecteert hoe dynamisch parodontale therapie is. Dit biedt de behandelaar ook meer mogelijkheden voor zorgverlening op maat, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van elke patiënt en soms ook op diens beperkingen.

 

Flitspresentaties studenten Mondzorgkunde

Jaarlijks leveren de vierdejaars studenten van de vier opleidingen Mondzorgkunde afstudeeronderzoeken af, waarvan de resultaten relevant zijn voor de praktijk. Om leden beter op de hoogte te brengen van de interessante inhoud van de scripties, presenteren een aantal pas afgestudeerde mondhygiënisten de inhoud van hun scriptie als flitspresentatie. In korte tijd raak je op de hoogte van de onderzoeksvraag, resultaten en belangrijkste aanbevelingen. Achtereenvolgens presenteren Jelyna Rutte, Marianne Penninkhof, Tess Wilkinson en duo Ilse Dijkstra en Mendy Wiersma hun scriptie. De studentencommissie zorgt voor de opening van de lezing en de aankondiging van de sprekers.

Jelyna Rutte heeft met een kwantitatief onderzoek achterhaald hoe het gesteld is met de kennis van mondhygiënisten over anorexia en boulimia. En of zij in staat zijn de orale symptomen van anorexia en boulimia te herkennen.

Marianne Penninkhof wil met haar onderzoek lachgassedatie onder de aandacht van mondzorgprofessionals brengen, om een betere afweging voor het gebruik hiervan te kunnen maken. Hiervoor heeft ze door middel van een kwalitatief onderzoek de ervaringen en meningen over lachgassedatie bij angstige patiënten in kaart gebracht.

Tess Wilkinson is middels een kwantitatief onderzoek en decibelmetingen nagegaan in hoeverre geluidshinder en tinnitus klachten ervaren worden en of er potentie is op gehoorschade door geluidproducerende apparatuur bij
mondhygiënisten.

Ilse Dijkstra en Mendy Wiersma hebben middels een kwantitatief onderzoek achterhaald wat de kennis en houding is van studenten Verloskunde en verloskundigen ten opzichte van het bevorderen van de mondgezondheid bij vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden.